Skip to main content
  

PSEUDOTHECADACTYLUS

          

        Giant tree gecko                     Western Giant Cave Gecko  

  Pseudothecadactylus australis         Pseudothecadactylus cavaticus  

Northern Giant Cave Gecko

Pseudothecadactylus lindneri