Skip to main content

MORETHIA

     

 Saltbush Morethia Skink              South-eastern Morethia Skink

Morethia adelaidensis                     Morethia boulengeri    

     

 Woodland Morethia Skink          West-Coast Morethia Skink

    Morethia butleri                     Morethia lineoocellata

     

Shrubland Morethia Skink                Lined Firetail Skink    

Morethia obscura                     Morethia ruficauda

    

      Top End Firetail Skink            North-eastern Fire-Tailed Skink

    Morethia storri                   Morethia taeniopleura