Skip to main content

AIPYSURUS

     

Short Nosed Sea Snake                  Dubois' Sea Snake       

Aipysurus apraefrontalis                   Aipysurus duboisii        

     

Stagger Banded Sea Snake                 Leaf-scaled Sea Snake  

Aipysurus eydouxii                    Aipysurus foliosquama

     

Dusky Sea Snake                      Olive Sea Snake    

Aipysurus fuscus                      Aipysurus laevis   

      

Shark Bay Sea Snake               Mjoberg's Sea Snake  

Aipysurus pooleorum                   Aipysurus tenuis   

Mosiac Sea Snake

Aipysurus mosiacus